ค่าธรรมเนียมซื้อขายบ้าน

ค่าจดจำนองที่ดิน
      ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมที่ดิน กรณีมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น คิดตามราคาที่จำนอง ร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  

ค่าธรรมเนียมการโอน
     เป็นเงินค่าธรรมเนียมที่เสียให้รัฐ ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้เรียก เก็บร้อยละ 2 ของราคาประเมินของทางราชการ (ปัจจุบันกำหนด0.01% – ธันวาคม 2544) เมื่อมีการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขายไปผู้ซื้อ ทั้งนี้เป็นการตกลงกัน เองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าใครจะเป็นคนจ่ายให้รัฐ หรืออาจแบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง รวมถึงการโอนที่ดิน ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และการโอนอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน รวมทั้งที่ดินที่ไม่มีส่งปลูกสร้าง โดยการเคหะแห่งชาติหรือหน่วยงานของทางราชการ ซึ่งมีอำนาจทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
ค่าอากร
     เอกสารการซื้อขายที่ดินจะมีผลทางกฎหมายต่อเมื่อติดอากรแสตมป์แล้ว ซึ่งตามประมวลรัษฎากร อัตรา ร้อยละ 0.50 บาทของทุนทรัพย์(ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสีย แต่ในทางปฏิบัติคู่สัญญามักจะมีการ เจรจาต่อรองให้ฝ่ายผู้ซื้อมีส่วนรับผิดชอบ หรือชำระแทน)  
 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     ภาษีที่ต้องเสียให้รัฐ สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ในอัตราร้อยละ 0.11 (รวมภาษีท้องถิ่น) ของราคาที่ได้รับ หรือราคาตาม หนังสือสัญญาขายที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่าราคาที่พึงได้รับตามราคาประเมินของทางราชการ โดยกำหนด ใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
 
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า) 
 ภาษีที่จะหัก ณ ที่จ่ายในขณะที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน โดยผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องชำระเหมือนกัน แต่มีข้อแม้แตกต่างกันคือ วิธีการคำนวณ อัตราภาษีที่จะหักและขั้นตอนการปฏิบัติในภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
   สำหรับวิธีการคำนวณคือ ให้นำราคาขาย (ถือตามราคาประเมิน) หักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครอง เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเอามาหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินได้เฉลี่ยต่อปี แล้วจึงนำมา คำนวณภาษ ีโดยนำมาคูณกับอัตราภาษีร้อยละตามขั้นเงินได้สุทธิคูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง จะได้ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: